SANT’ANTONI: LA ‘JANNA DI LA GADDURA DI DRENTU

Estratto della conferenza in gallurese “Sant’Antoni, da lu prinzipiu a li tempi d’abali”

Intervento della Dott.ssa Angela Antona

 Palazzo Abeltino-Lentinu, 30 novembre 2021 

“E’ chistu lu signafficcu di Sant’Antoni: la Janna d’intrata chi da lu mari polta ‘ndrentu a la Gaddura”.

“Eu candu pensu a Sant’Antoni lu pongu fra li paesi di la Gaddura più caratteristichi e più gadduresi”.

 È un paési chi c’è da pocu, natu illu noicentu, ma cal’è tutta l’istória chi v’è addaretu, pa’ arrià a chissu noicentu?

La cosa più impultanti di tutta chista zòna di lu comuni di Sant’Antoni è una cosa chi pocu si cunnosci, ed è chissa chi l’alchiòloghi chjamemu “muràglia” o “muraglioni”, saria a dí, una foltificazioni. Semu faiddendi di lu Muraglioni di Sarra di l’Aglientu, ill’Òltana, undi v’è puru un naracu sconciu.

 Di muraglioni in Saldigna ci n’à paricchji. In Gaddura lu chi più s’ assumidda a chissu di Sant’Antoni è lu di Monti Mazzolu in Alzachena chi è longu corantunu metri, invecci lu di Sant’Antoni settantadui metri e cincanta e cu’ li muri lalghi tre metri e cincanta: è veramenti maistósu.

 Lu muttíu di l’esistènzia di chistu muraglioni è liatu a l’olganizzazioni chi c’éra a li tempi di li narachi. In chissu tempu la Saldigna, puru chi a noi no ci palghia, è paltuta in “ insediamenti oraganizzati” saria a dí chi dugna idda, dugna naracu, dugna muru chi vidimu, no è mai una cosa daparedda, ma chi faci palti di una situazioni olganizzata.

Chista olganizzazioni dia stà a silvíziu di la produzioni (“la robba”) e puru di l’avvilguamentu e di l’ampari di chissu chi lu territóriu pussédi: li risolsi naturali e lu chi dani chissi risolsi, e poi la distribuzioni, saria a dì comu chisti risolsi ‘jiràani in tutta la Saldigna e fóra.

Sant’Antoni, ancóra chi ci pàlghia un paési d’àldii, à puru umbè di pàtimi, di buschi e di tarreni pa’ laurà e pa’ pascì. No éra comu lu idimu abali, dapói chi ci so passati li calbunai lucchési, bisogna invecci immaggjinallu com’era primma, candu era ricchissimu di “risolsi naturali” (infatti no è pa’ cumbinazioni chi ci so stati puru li frati).

Chisti muraglioni so difensivi, ma no palchì la gjenti si dia difindì da li ‘nimichi chi arriàani cassà da undi, ma palchí erani muraddi chi silviani pa’ guvilnà, pa aè sempri sutt’a l’occhji lu territoriu.

A chistu puntu, figgjulendi chistu muraglioni santantunésu, ci dummandemu undi síani li narachi. Pal cantu ni sapemu noi, in chissa zona si n’agàttani pochi, ma bisogna a tiné a menti chi chistu era puru un locu di passaggju, da lu mari a li zoni intelni.

Si noi piddemu tutti li narachi e li iddi chi s’agàttani veldi lu mari, vidimu súbbitu comu la zona di Sant’Antoni si prupponi próppiu comu un puntu di passaggju e di unioni tra la marina e l’intelnu.

È chistu lu signafficcu di lu territoriu di Sant’Antoni: la ‘janna d’intrata chi da lu mari polta ‘ndrentu a la Gaddura ed è puru lu signaficcu di lu muraglioni santantunésu. Difatti, l’alti dui muraglioni, lu di Monti Mazzolu e lu di Tiana, no àni la monumentalitai di lu di Sant’Antoni.Muraglia Nuragica età del Bronzo

 

Ci aemu di dummandà, abali, undi staggjía la ‘jenti chi à frabbicatu lu muraglioni. Aèmu dittu chi li narachi so pochi. Lu naracu più impultanti di la zona era lu chi s’agattàa in paesi, undi oggji v’è la cruci e undi v’éra puru la idda di l’èppica, fatta di tanti pinnetti in muru saldu, ma v’éra puru un’alta manéra d’abità, ed éra indrentu a la rocca, illu granitu, illi conchi.

Chisti conchi silvíani pal tuttu. Candu érani manni e a occhji a mezudí erani lochi undi stà. Cand’érani minóri, aumbrati, pudíani esse tumbi e sinnò erani paddaggji, camasini e salconi. Li mutàani alzendi un muru, fendi a manéra di chjudí la conca. È la palti chi noi gaddurési ricunniscimu di più come nostra, sendi una cosa tippica di la Gaddura: stà indrentu a la rocca, in chisti tavoni manni di pudé alluggjà puru vinti passoni.

Aemu in Sant’Antoni esémpi di conchi intundu a un’àldia di granitu chi pudíani fulmà una idda gjà a li tempi di li narachi: Lu Naracu, Fossuli, Sarra di l’Aglientu so li più impultanti. In Lu Naracu no solu vi so conchi, ma, comu à scrittu puru Dionigi Panedda , vi so puru tretti di muri antichi accultu a l’aldia, in via Pergolesi e in via Regina Elena.

Stésini scavati tre conchi. Una di chisti la scavési, illu 1975, una studiósa impultantissima di Cagliari, Maria Luisa Ferrarese Cerutti , chi agattési illa conca più manna una bedda cantitai di tiani, di cunchéddi e di rutigli di fusu, tutti pezzi chi no so di pocu impoltu, palchí dugna pezzu di tarra padédda o di tarra cana racconta un mumentu di la ‘ita di chissi tempi.

Eu umbè di ‘olti, candu socu studiendi la ceramica, ni piddu un pezzu, lu tengu in manu, l’allisgiu cu’ li diti e ascultu.

No è chi mi faéddia ca’ l’à fattu, parò possu cumprindí ca l’à fattu. Pa’ fà li stegli si facía un cannòcchjulu di tarra cana o di tarra padédda, come candu si facini l’acciuléddi, e poi s’accucciulàani unu innantu a l’altu in manéra di fa una folma. Pói chi aíani fattu la folma, l’allisgiàani a drentu e a fóra cu’ un rucchjittu cu’la punta ciatta o cu’ una petrarédda di riu.

In chissi stanti, candu tengu in manu chiddi pezzi di cicciu antichi, mi pari di intindé chidda fiminédda chi facía lu “cercine” (lu ‘jiru di lu cannòcchjulu di tarra padédda) e chi poi l’allisgiàa, un pocu cu’ li diti e un pocu cun chiddi rucchjitti.
O candu in un guciu di una conca o di un naracu (comu è cumbinatu in La Prisgiona d’Alzachena) si incòntrani li rutigli di lu fusu (li “fusaiole”) accultu a un pusatoggju in pétra. In chissi stanti, mi immaggjiniggju una passona chi a un celtu mumentu di la séra aía filatu la lana e poi magari aía trattatu un tilaggju rittu (lu “telaio verticale”) , palchí in tarra vi so ancóra li pési chi mantiníani li fili tirati di l’ulditu pa’ passà la trama.


Li conchi so mintuati puru da Antonio Taramelli, studiósu di lu primmu noicentu, chi ci dici chi illu so tempu, (1903-1908) ni incuntrési una ancóra abitata. Ma ancóra primma d’iddu v’è statu un altu studiósu, Vittorio Angius, chi mintóa li conchi di li campagni d’Alzachena, guasi fottograffendi la ‘ita di tandu. Vittorio Angius scríi di cosa v’era indrentu: una bancarédda, un balastraggju, una fèmina chi aía cumpritu di fà li cosi e chi éra anniniendi unu stéddu culcatu innant’ a un pezzu di súaru, siguramenti una ‘jona.

E dunca, puru candu no vidimu chiddi monumenti chi ci piènani l’occhji, v’è sempri umbè di ‘ita, umbè d’amóri. Chista chi campàa illi nostri zoni éra gjenti chi no aía prattesi manni, parò aíani lu tantu pa campà e lu tantu pa’ scambià, comu putía esse lu tricu cu’ la ligna, la ligna cu’ lu linu o lana, e tuttu chistu è duratu finamenti a lu tempu di li stazzi.

 Puru a lu tempu di li calbunai, vi n’aía chi staggjíani illi conchi. Un esémpiu è chissu di una família di Tempiu chi érani calbunai in Sant’Antoni e stagjíani, da lampata a santi gaini, infattu a lu babbu chi facía calboni. Éra una família manna e a un celtu puntu unu di li fiddóli manni s’ammalési di vagliólu arestu, lu passési a tutti li fratéddi e tutti stésini curati indrentu a una conca. Chisti so sceni di ‘ita beddi di ricumpunì e raccuntà e ci fàcini ‘idé la cuntinuitai di l’utilizzazioni di chisti conchi chi cumencia ill’antichitai e arréa finamenti a l’èppica di li stazzi.

 No sólu, li conchi stésini abbitati puru da cumunitai di religiósi. Chisti cumunitai erani fuggjiti da l’Africa di subra, mandati in esíliu da li Vandali chi illu 400 aíani occuppatu chissa perra di l’Africa. Tandu li frati piddésini la “via del mare” chi li pultési puru in Saldigna. Un paggju di seculi dapói, li Persiani puru incumencésini a bucacci li frati da la Siria e cun chisti migrazioni si fulmési un itineràriu chi tuccàa la Saldigna, la Cóssica e la pinísula italiana. Chisti cumunitai di frati si filmàani soprattuttu ill’ísuli piú minóri. Un esémpiu è l’ísula di Santa Maria, undi vi so li resti di un monastéru. Lu matessi s’agatta ill’ísula di Lavezzi.

 Ma è cumbinatu puru in Sant’Antoni, più prizzisamenti in Santu Santinu, chi è un locu cuatu e pienu di conchi. In chistu locu si filmési sicuramenti una cumunitai di frati chi no sólu staggjíani illi conchi, ma indrentu a una di chisti fésini una gjesgiarédda chi l’alchiòloghi chjamemu “chiesa rupestre” e chi s’è adducata finamenti a noi. Alzésini un muru pà chjudilla e indrentu li fésini un altari e tuttu chissu chi putía silví pa lu cultu cristianu.

 

A palti li conchi, illa preistória di Sant’antoni calche unu staggjía puru illi “capanni” o “pinnetti”. Lu chi felma di chisti capanni è statu agattatu accultu a Lu Naracu e puru in Fòssuli undi l’alchiòloghi àni signalatu dui capanni e una cantitai manna di bícculi di ossidiana, un vitru vulcànicu chi illa preistória e illa protostória (dunca finamenti a l’etai di li narachi) era trattatu pa’ fà almi o pa’ fà cultéddi e chi ci palmetti di datà la zona a l’etai di la pétra. Chista è cosa chi no ci spanta, vistu chi a dui passi da chinci aemu la necrópoli di Li Muri in Alzachena, idda mattessi di l’etai di la pétra.

 Un’alta capanna di èppica neolítica (l’etai di la pétra) s’agatta in un’alta localitai [Li Colti n.d.r.] accultu a Sant’Antoni e chi à ispiratu puru un contu: è la “pinnetta di Francisca Gala ”.

 Francisca Gala era una fèmina ricca umbè e li piacía mittì in mustra la so’ ricchesa. Idda piddàa li marenghi d’oru e li punía innant’a un monti , accultu a casa sóia, a assulialli.

Lu fiddolu li dummandàa ispissu :

 -E dammi calche scudu, calche marengu!

E idda:

 -Escimmminni da chí! Gja ti l’aggj’ a dà candu saraggju molta.

 -Dammilli abali chi socu ciòanu, abali chi mi li possu gudí!

 -T’aggju dittu di no!         

Una bedda dí, Francisca fési un muntoni di marenghi e si drummisi. In chissu, arriési lu fiddólu e ni li piddesi una bedda ‘junta. Candu Francisca si sciutesi , s’avvidisi chi li mancàani un beddu pocu di marenghi:

 -Cal’e chi mi l’à prési? 

Chjamési a lu fiddolu e lu pricuntesi: “dì, undi l’ài posti li marenghi?”

 -No, ma’! Eu no n’aggju furatu

 -Gjummai no n’ài furatu! Ambara cosa focciu abali, tu li marenghi mei   no li piddi più!

 Francisca tandu, piddési chiddi marenghi chi erani filmati e li suttarrési in un locu no si sa undi e nisciunu l’agattési più!

Da chistu contu, è nata la busca di lu suiddatu! Umbè di ‘jenti l’à cilcatu, cumputendi e starrazzendi in dugna lócu senza aéllu mai agattatu, francu pa’ calche unu chi dici d’aéllu autu, ma.. chiddi marenghi, sendi “farina di lu dimóniu” si li so súbbitu turrati in chisgina! 

Un’alta cosa impultanti di chistu paési è la ‘jesgia di Sant’Andria.

Aèmu fattu di li scavi illu 1995. Bisogna ringrazià lu sindacu di tandu, Tonina Luciano, chi aía una palticulari sensibilitai pa l’anticu e chi, cand’àni fattu li trabaddi illa gjésgia, avvisési subbitu la Soprintendenza, palchí erani iscendi signi di fracuentazioni antica.

 Da li sesti di muru chi so arriati finz’ a noi si cumprendi bè chi primma v’éra una gjésgia antica d’eppica medievali, poi arriésini frati Pes, chi innantu li frabicchésini una cappella di familia, e un pocu più taldu, innant’ a chissa, stési fatta la gjesgia di Sant’Andria.

 Lu scavu di l’anni novanta à cumpruatu chi illu XIV sécculu si intarràa indrentu a la ‘jesgia, addananzi a l’altari, in tumbi sfussati illa tarra alzidda . Una ‘olta postu lu moltu illa tumba, lu carraggjàani cun tarra e monti. In una sippultura, unu di chisti molti no aía la tarra e li monti, ma lastri fini di granitu: a fiancu a la cara v’érani dui lastri minóri e innantu un’alta lastrarédda, di manéra chi la tarra no l’andéssia innantu a la cara, siguramenti in signu di rispettu.

In tuttu v’erani cincu tumbi e tutti li molti érani stirruti cu’ li mani in sinu, a l’infóra di unu chi tinía la manu manca appuggjata a la ‘entri, e la dresta appuggjata a l’anca. Illu ditu di l’anéddu drestu, aía un aneddu undi v’era scrittu “agnus dei”. Ma lu moltu aía puru un’alta cosa curiósa: una muneta in bucca.

Chissa di la muneta in bucca è un’abbitudini abbeddu fracuenti in Italia illu 1300, parò in Saldigna è stata agattata pa’ la primma ‘olta in Sant’Antoni, illa gjésgia di Sant’Andria!

No è cosa di pocu contu!

Illi cincu tumbi so stati agattati puru altu muneti e, una di chisti, éra un “denaro genovese”, una muneta minurédda chi facíani in Genova tra lu 1150 e lu 1350 e chi ci aggjuta a dà una data: massimu 1300.

È in chissu mumentu chi chissi molti aésini la so bedda sippultura in chista gjésgia!  

Chiesa di Sant'Andrea

Da chinci vidimu l’impultànzia di lu trabaddu di l’alchiòlogu: agattà, cumprindì, studià e raccuntà chista muta di li tempi, pal mezu di tutti chiddi pezzaréddi di cicciu, chiddi muneti, chiddi monti e chiddi tretti di muru chi, posti insembi, ci dicini lu signafficcu di lu chi agattèmu, li cambiamenti, lu stantu di candu è successu e ci facini immaggjinà la ‘ita e li culti di li tempi passati”.


La Gaddhura di Sant’Antoni 

A CURA DI SANT’ANTONIO DI GALLURA TURISMO E SPORTELLO LINGUISTICO DEL GALLURESE DI SANT’ANTONIO DI GALLURA